Sociālās zinātnes II augstākajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba paraugs un programma


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Padziļinātā kursa Sociālās zinātnes II valsts pārbaudes darba paraugs veidots atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un VPD programmai – 1. tabulā parādīts, kā VPD vērtēšanas saturu un uzbūvi ar punktu (īpatsvara) sadalījumu reprezentē VPD parauga uzdevumi. Būtiskākie akcenti VPD saturā un uzbūvē: • eksāmena uzdevumi veidoti, lai pārbaudītu skolēna zināšanas, izpratni un prasmes dažādās kombinācijās visās sociālo zinātņu disciplīnās, kas iekļautas padziļinātā kursa sasniedzamajos rezultātos; • darbam ir divas daļas: 1. daļā tiek pārbaudītas katrai zinātņu disciplīnai svarīgas zināšanas un izpratne, saistot tās ar jomai būtisku prasmju demonstrēšanu, savukārt 2. daļā tiek pārbaudīta skolēna prasme risināt kompleksu sabiedrībā svarīgu problēmu, analizējot problemātiku no dažādiem aspektiem; • prasme strādāt ar informāciju darbā iekļautajos uzdevumos tiek pārbaudīta kompleksi, izmantojot informācijas pratību un risinot analītiskās spriešanas uzdevumus; • darbā piedāvātajiem uzdevumiem ir divu veidu vērtēšana: pēc vērtēšanas kritērijiem, norādot, par ko tiek iegūts katrs norādītais punkts, un izmantojot snieguma līmeņa aprakstus. VPD paraugu papildina uzdevumu atrisinājumi.

Materiālu veidoja
2022-08-18
Skatīt LICENCI