8.1. Kā notiek ražošana?


6

Lejupielādēt visu

Kā notiek ražošana?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā notiek ražošana? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Uzņēmuma darbības izvērtēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Biznesa plāna izstrādāšanas stratēģija

Mācīšanās stratēģijas

4

Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kā notiek ražošana? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Šī temata apguves laikā skolēniem būs iespēja grupā izstrādāt un īstenot biznesa ideju, izmantojot 7. klasē veiktās pašizpētes rezultātus (materiāli apkopoti portfolio) un iepriekšējās klasēs ekonomikas tēmu ietvaros attīstītās prasmes. Temats ir mācāms paralēli ar dizaina un tehnoloģiju tematu “Kā modelē un izgatavo ar programmvadāmiem darbgaldiem izstrādājumus?” (1. variants) vai “Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru?” (2. variants). Šāds dalījums rodas tādēļ, ka dizaina un tehnoloģiju mācību process paredz skolēnu sadalīšanu grupās, taču tas nemaina skolēnu iespēju sociālajās zinībās iegūtās teorētiskās zināšanas par ražošanas procesiem apvienot ar dizaina un tehnoloģiju stundās apgūtajām zināšanām un prasmēm. Ieteicams pievērst skolēnu uzmanību temata atsegumā shēmas veidā uzskatāmi atspoguļotajiem produkta/pakalpojuma radīšanas komponentiem. Šīs shēmas izpratne palīdzēs attīstīt uzņēmējspējas. Viens no veiksmīgas biznesa idejas priekšnoteikumiem ir sistemātiska, plānveidīga, faktos un analīzē balstīta rīcība, tāpēc aicinām lielāku uzmanību pievērst tieši biznesa plāna izstrādāšanas stratēģijai, jo tā ir svarīgākā apgūstamā prasme. Dotie biznesa plāna izstrādāšanas nosacījumi ir pielāgoti pamatskolas skolēnu zināšanu un prasmju līmenim. Vingrināšanās uzdevumi palīdz sasniegt programmā formulēto plānoto sasniedzamo rezultātu, kā arī attīstīt prasmi analizēt un argumentēti izvērtēt ražošanas procesu. Temata ietvaros skolēni, balstoties uz konkrētiem piemēriem, analizē uzņēmēja lomu resursu organizēšanā, lai radītu jaunu preci vai pakalpojumu; analizē dažādas uzņēmējdarbības formas un to priekšrocības; ievēro intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzības noteikumus un izvērtē šo noteikumu neievērošanas sekas; skaidro darba ražīguma ietekmi uz ekonomisko situāciju un indivīda un sabiedrības labklājību; gūst praktisku pieredzi vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu, kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. 1. pielikumā pievienots uzņēmējspēju attīstīšanas snieguma līmeņu apraksts. SLA tiek lietots 8. klases mācību procesā visa mācību gada garumā, jo attīstīt uzņēmējspējas ir viens no sociālo zinību pamatmērķiem.

Materiālu veidoja
2021-06-22
Skatīt LICENCI