8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi?


9

Lejupielādēt visu

Kāpēc jāmaksā nodokļi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāpēc jāmaksā nodokļi? Temata atsegums skolēnam 1

Temata atsegums skolēnam

2

Kāpēc jāmaksā nodokļi? Temata atsegums skolēnam 2

Temata atsegums skolēnam

3

Budžeta veidi

Atgādne

4

Neto darba algas aprēķināšana

Atgādne

5

Valsts budžeta struktūra un nodokļi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Sociālās reklāmas vērtēšana

Materiāli vērtēšanai

7

Kāpēc jāmaksā nodokļi? Vārdnīca

Vārdnīca

8

Kāpēc jāmaksā nodokļi? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Apgūstot šo tematu, skolēni pilnveidos savas iepriekš iegūtās zināšanas par valsts budžetu un tā struktūru, attīstīs prasmi strādāt ar statistikas datiem, veiks pašvērtējumu, balstoties uz mācību materiālos piedāvāto snieguma līmeņu aprakstu, ko var izmantot arī citu sociālo zinību tematu apguvē (skatīt 1. pielikumu). Informācijas par valsts budžetu izpētes gaitā skolēni vingrinās kritiskās domāšanas prasmes. Viens no priekšnoteikumiem ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai ir prasme plānot savu rīcību un uzņemties par to atbildību. Tāpēc šī temata apguvē īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnes veidošanai par nodokļu pastāvēšanas nepieciešamību, spējai prognozēt sekas, kuras rada izvairīšanās no to nomaksas. Ņemot vērā to, ka 8. klases skolēni jau var sākt strādāt algotu darbu, šī temata ietvaros viņiem būs iespēja izpētīt algas aprēķināšanas principus, izmantojot vizualizāciju atgādnē “Neto algas aprēķināšana”. Vingrināšanās uzdevumi palīdz sasniegt komplekso programmā formulēto sasniedzamo rezultātu, kā arī attīstīt prasmi analizēt un argumentēti izvērtēt fiskālās politikas radītās sekas atsevišķām mājsaimniecībām un valstij kopumā. Uzdevumu izpildīšanas formu (individuāli, pāros vai grupās) un vietu mācību procesā skolotājs var mainīt pēc saviem ieskatiem.

Materiālu veidoja
2021-06-19
Skatīt LICENCI