9.1. Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo?


9

Lejupielādēt visu

Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Latvijas mazākais zīdītājs

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Temata “Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo?” portfolio

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Pētnieciskā darba “Pētījums mežā” vērtēšana (plānošana, lauka darbs, datu apstrāde). Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

5

Pētnieciskā darba “Pētījums mežā” vērtēšana (pētījuma rezultātu komunicēšana). Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

6

Pētnieciskais darbs “Pētījums mežā”

Pētniecības / Laboratorijas darbs

7

Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo? Vārdnīca

Vārdnīca

8

Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Skaidro organismu un to organizācijas līmeņu pakārtotību (organisms, suga, ekosistēma, bioma, biosfēra). Modelē mākslīgas ekosistēmas un barošanās tīklus. Veido pētījuma objektam piemērotu parauglaukumu organismu skaita noteikšanai, lai savstarpēji salīdzinātu pētāmās teritorijas. Nosaka organismu (Latvijā sastopamu augu un dzīvnieku) sistemātisko piederību atkarībā no pētījuma mērķa, lietojot organismu noteicējus, klasifikācijas shēmas, novērojot, veicot lauka darbu. Informē par pētījuma, eksperimenta un lauka darba rezultātiem un izdara secinājumus, izmantojot dotos kritērijus un izvēloties piemērotāko rezultātu izplatīšanas veidu plānotajai auditorijai, tehnoloģijas (IKT) un terminoloģiju. Attīsta ieradumu izvērtēt eksperimenta, lauka darba gaitu un piedāvāt uzlabojumus norises un precizitātes uzlabošanai. Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi, lemt godprātīgi, izturēties saudzīgi pret apkārtējo vidi, veicot pētījumu mežā. Veido barošanās ķēdes un tīklus, izmantojot dažādus informācijas avotus, novērojumus, veicot lauka darbu; skaidro organismu mijiedarbības veidus (simbioze, neitrālisms, plēsonība, konkurence, parazītisms) un enerģijas plūsmu ekosistēmās. Sadarbojas komandā vienota mērķa sasniegšanai, risinot vienkāršas dabaszinātniskas problēmas, veicot pētījumu, līdzdarbojoties dabaszinātņu projektos, daloties ar resursiem, uzņemoties kopīgu atbildību par rezultātu un apzinoties, ka, darot kopā, iespējams sasniegt vairāk

Materiālu veidoja
2021-12-30
Skatīt LICENCI