Latviešu valoda optimālajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma un paraugs


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to saturisko salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots valsts pārbaudes darba vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, pārbaudes darba piekļuves nosacījumi, nepieciešamo resursu un līdzekļu nodrošinājums, kā arī valsts pārbaudes darbā izmantoto rīcības vārdu skaidrojums.

Latviešu valodas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba (turpmāk – VPD) paraugs veidots atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un VPD programmai. VPD paraugā atbilstoši programmai ir trīs daļas: • 1. daļa – teksta satura un valodas līdzekļu analīze (rakstveidā); • 2. daļa – argumentētā eseja (rakstveidā); • 3. daļa – runa un saziņa (mutvārdos).

Materiālu veidoja
2021-09-28
Skatīt LICENCI