Matemātika vispārīgajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma un paraugs


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi valsts pārbaudes darbam, izmantojamie palīglīdzekļi.

Matemātikas vispārīgā līmeņa valsts pārbaudes darba (turpmāk – VPD) paraugs veidots atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un VPD programmai – 1. tabulā parādīts, kā VPD vērtēšanas saturu un uzbūvi ar punktu (īpatsvara) sadalījumu reprezentē VPD parauga uzdevumi. Būtiskākās izmaiņas un akcenti VPD saturā un uzbūvē, salīdzinot ar esošo matemātikas centralizēto eksāmenu:

  1. lai pārbaudītu zināšanas un izpratnes dziļumu, iekļauti uzdevumi, kuros skolēni skaidro jēdzienu un simbolu nozīmi;
  2. VPD uzdevumos vērtē matemātikas valodas lietojumu, prasmes organizēt un skaidrot risinājumu;
  3. iekļauti uzdevumi, kuru atrisināšanā svarīga prasmīga kalkulatora lietošana (kalkulatoru skolēni var izmantot visa darba izpildes laikā);
  4. iekļauti uzdevumi, kuri pārbauda prasmes darbā ar informāciju – to atrisināšanai būtiska ir tekstpratība, līdztekus zināšanām un priekšmeta specifiskām prasmēm;
  5. darbam ir divas daļas, un 2. daļas uzdevumi reprezentē trīs matemātikai tipiskas zināšanu, izpratnes un prasmju kombinācijas, kuru vērtēšana VPD plānota katru gadu;
  6. atsevišķu uzdevumu vērtēšanai izmanto snieguma līmeņu aprakstus;
  7. uzdevumi strukturēti pēc satura (līdz šim – pēc uzdevumu veida). VPD paraugu papildina uzdevumu atrisinājumi un skolēnu uzdevumu risināšanas piemēri un to vērtējums.
Materiālu veidoja
2022-01-17
Skatīt LICENCI