Svešvalodas optimālajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma un paraugi


4

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darbu programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Angļu valoda. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Franču valoda. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

3

Vācu valoda. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

4

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots valsts pārbaudes darba vērtēšanas saturs, valsts pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji. Tāpat programmā vērsta uzmanība uz būtiskākajām izmaiņām salīdzinājumā ar līdzšinējā valsts pārbaudes darba saturu un uzbūvi.

Valsts pārbaudes darba parauga parauga mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu angļu valodā receptīvajās un produktīvajās darbībās un to savstarpējā mijiedarbībā atbilstoši optimālajam mācību satura apguves līmenim (B2), kas pārbauda skolēnu spēju saprast un lietot literāro valodu, runājot un rakstot par zināmām un nezināmām tēmām, ar kurām saskaras personiskajā, sabiedriskajā, mācību vai profesionālajā jomā. Tādējādi jaunajam VPD paraugam ir strukturālas un saturiskas atšķirības. Pēc uzbūves VPD paraugs atšķiras ar to, ka tā uzdevumi pārbauda tikai vienu valodas līmeni pretēji līdzšinējam, kurā bija iekļauti B1, B2 un C1 līmeņa uzdevumi, kas ietekmēja eksāmena rezultātu drošību. Jaunais formāts sniegs iespēju labāk izvērtēt skolēnu zināšanu atbilstību B2 līmenim. Būtiskākā izmaiņa saturā ir valodas prasmju integrācija valodas darbībās. Tā izpaužas nedaudz garākos lasāmā teksta fragmentos rakstīšanas un runāšanas uzdevumos, kas ļauj tuvināt VPD saturu autentiskam un situatīvam valodas lietojumam. VPD paraugā izmantotie teksti adaptēti atbilstoši eksāmena uzdevumu mērķim. VPD paraugs izstrādāts atbilstoši svešvalodu VPD programmai.

Materiālu veidoja
2021-11-01
Skatīt LICENCI