8.3. Kāda ir banku loma naudas apritē?


9

Lejupielādēt visu

Kāda ir banku loma naudas apritē?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāda ir banku loma naudas apritē? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Naudas vērtības izmaiņas inflācijas un deflācijas laikā.

Atgādne

3

Centrālās bankas un komercbankas funkcijas

Atgādne

4

Banku un citu kredītiestāžu sistēma Latvijā.

Atgādne

5

Inflācijas cēloņi un tās radītās sekas.

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Banka un tās funkcijas.

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Vārdnīca

Vārdnīca

8

Kāda ir banku loma naudas apritē? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Mācību līdzeklis attīsta skolēnu prasmi konstatēt un izskaidrot ekonomiskas likumsakarības, veicina izpratni par katra indivīda iesaisti tautsaimniecībā notiekošajos procesos. Dotais temats ir nozīmīgs, jo prasme saskatīt un saprast savas rīcības ietekmi uz ekonomiskām norisēm valstī ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem saimnieciski atbildīgas rīcības attīstībai. Mācību procesam ir jābūt saistītam ar skolēna personisko pieredzi, kā arī vērstam uz pašvadības un kritiskās domāšanas prasmju pilnveidi. Mācību līdzeklī piedāvātie uzdevumi uzskatāmībai ir sagrupēti divos tematiskajos blokos: “Inflācijas cēloņi un radītās sekas”, “Banka un tās funkcijas”. Uzdevumu izpildīšanas formu (individuāli, pāros vai grupās) un vietu mācību procesā skolotājam iespējams variēt pēc saviem ieskatiem. Temata “Kāda ir banku loma naudas apritē?” apguves laikā skolēniem ieteicams izmantot piedāvātos finanšu pratības izvērtēšanas kritērijus. 1. pielikumā pievienota kritēriju lapa “Finanšu pratība”, kurā piedāvāts snieguma līmeņu apraksts finanšu pratībā, ko iespējams lietot gan šajā tematā, gan turpmāk sociālo zinību stundās. Tiek uzsvērts, ka tās ir dažādas prasmes, kuras jāapgūst gan skolā, gan ikdienas pieredzē, un katrs pats ir atbildīgs par to lietošanu. Šo materiālu var izmantot arī, lai skaidrotu, kas ir finanšu pratība, no kā tā sastāv.

Materiālu veidoja
2021-06-22
Skatīt LICENCI